VIETNĒ WWW.MEDItek.LV VEIKTAS PIRKŠANAS–PĀRDOŠANAS LĪGUMS

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Šis pirkšanas–pārdošanas līgums (tālāk tekstā — Līgums) ir juridiski obligāts dokuments, ar kuru tiek noteiktas Pircēja (tālāk tekstā — PIRCĒJS) un UAB "Baltmetics", juridiskā adrese J. Galvydžio g. 3, 08236, Viļņa (tālāk tekstā — PĀRDEVĒJS), savstarpējās tiesības, pienākumi un atbildība, PIRCĒJAM iegādājoties preces elektroniskajā veikalā www.meditek.lv (tālāk tekstā — eveikals). 1.2. Līgums vietnē tiek noslēgts elektroniskā formātā, izmantojot sakaru līdzekļus. 1.3. Līgums starp PIRCĒJU un PĀRDEVĒJU tiek noslēgts, ievērojot Lietuvas Republikas Ekonomikas ministra 2001. gada 17. augusta rīkojumu Nr. 258 “Par preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas noteikumu apstiprināšanu, kad līgumi tiek noslēgti, izmantojot sakaru līdzekļus”. 1.4. Noslēgt šo Līgumu vietnē ir tiesības tikai personām, kuras saskaņā ar Lietuvas Republikas Civilkodeksu ir rīcībspējīgas un var noslēgt attiecīgus Līgumus.

II. LĪGUMU NOSLĒGŠANAS KĀRTĪBA

2.1. Līgums starp PIRCĒJU un PĀRDEVĒJU tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad PIRCĒJS ir nospiedis pogu “Pirkt”, tādējādi apstiprinot iepirkumu grozā esošo preču pasūtījumu. Uzreiz pēc pasūtījuma izsūtīšanas PIRCĒJAM tiek nosūtīts apstiprinājums, ka pasūtījums ir pieņemts. Pirkšanas līgums stājas spēkā pasūtījuma apstiprināšanas brīdī. 2.2. Ja PIRCĒJS PĀRDEVĒJA sniegtajā informācijā pamana kļūdu, šo kļūdu var izlabot, ziņojot par to PĀRDEVĒJAM uz e-pasta adresi info@medikos.lv vai pa tālruni +370 65460406 (darbdienās plkst. 9.00–17.00). Informācija par kļūdas izlabošanu tiks sniegta veidā, kādu norāda PIRCĒJS (pa e-pastu vai tālruni).

III. PIRCĒJA un PĀRDEVĒJA tiesības un pienākumi

3.1. PIRCĒJA tiesības 3.1.1. PIRCĒJAM ir tiesības pirkt preces e-veikalā atbilstoši e-veikalā noteiktajai kārtībai. 3.1.2. Ja tirgū ir mainījušies faktori, kas ietekmē cenas, PIRCĒJAM ir tiesības ierosināt mainīt (palielināt vai samazināt) preču pirkšanas cenas. 3.2. PIRCĒJA pienākumi 3.2.1. Ja PIRCĒJS izvēlējās saņemt preces birojā, PIRCĒJAM ir pienākums saņemt pasūtītās preces 10 darbdienu laikā no preču pasūtīšanas brīža un samaksāt par tām norunāto naudas summu. 3.2.2. PIRCĒJS apņemas neatklāt trešajām pusēm savu atpazīšanas kodu (pasūtījuma numuru). Ja PIRCĒJS pazaudē atpazīšanas kodu (pasūtījuma numuru), viņam ir nekavējoties par to jāinformē PĀRDEVĒJS pa tālruņa numuru vai e-pasta adresi, kas norādīta veikala sadaļā “Kontakti”. 3.2.3. Ja mainās PIRCĒJA pirkšanas veidlapā norādītie dati, PIRCĒJAM nekavējoties tie ir jāatjaunina vai jāpaziņo par tiem PĀRDEVĒJAM. 3.2.4. Ja PIRCĒJS norāda nepareizu preču piegādes adresi, viņam ir jāsamaksā PĀRDEVĒJAM pāradresācijas maksa 2 ls apmērā par preču piegādes izdevumiem. 3.2.5. Izmantodams e-veikalu, PIRCĒJS piekrīt šī pirkšanas–pārdošanas Līguma noteikumiem, un viņam tie ir jāievēro. 3.2.6. Ja PIRCĒJS nepieņem no kurjera pasūtītās preces, par preču atkārtotu sūtīšanu maksā PIRCĒJS. Ja PIRCĒJS atsakās pieņemt sūtījumu un pieprasa atdot samaksāto naudu, sūtīšanas izdevumu summa netiek atdota. 3.3. PĀRDEVĒJA tiesības 3.3.1. Ja PIRCĒJS mēģina kaitēt e-veikala darbam vai stabilai darbībai, PĀRDEVĒJS var bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai pārtraukt PIRCĒJA iespēju izmantot e-veikalu. 3.3.2. Ja rodas svarīgi apstākļi, PĀRDEVĒJS var īslaicīgi vai uz visiem laikiem pārtraukt e-veikala darbību, neziņojot par to PIRCĒJAM. 3.3.3. PĀRDEVĒJS var vienpusēji mainīt šī Līguma noteikumus. 3.3.4. PĀRDEVĒJAM ir tiesības, iepriekš par to neziņojot, anulēt pasūtījumu, ja PIRCĒJS ir izvēlējies apmaksas veidu “Ar bankas pārskaitījumu” vai “Internetbanka” un 3 darbdienu laikā nav samaksājis par precēm. 3.4. PĀRDEVĒJA pienākumi 3.4.1. Nodrošināt visus apstākļus, lai PIRCĒJS varētu atbilstoši izmantot e-veikalā sniegtos pakalpojumus. 3.4.2. Nodrošināt, lai preču daudzums (tilpums, svars) dažādos primārajos iepakojumos nebūtu mazāks, kā ir norādīts uz šo iepakojumu etiķetes. PĀRDEVĒJS arī garantē, ka preču daudzums (tilpums, svars) sekundārajā un terciārajā iepakojumā atbildīs e-veikalā norādītajam daudzumam. 3.4.3. Atbilstoši iepakot preces par saviem līdzekļiem, tas ir, tā, lai transportējot preces netiktu bojātas. 3.4.4. Piegādāt PIRCĒJA pasūtīto preču daudzumu uz PIRCĒJA norādīto adresi 5 darbdienu laikā no preču pasūtījuma apmaksas dienas, ja PIRCĒJS maksā ar pārskaitījumu vai apmaksai izmanto internetbanku. Ja PIRCĒJS izvēlas apmaksas veidu “skaidrā naudā”, preces tiek piegādātas 5 darbdienu laikā no pasūtījuma apstiprinājuma dienas. 3.4.5. Ja rodas svarīgi apstākļi un PĀRDEVĒJS nevar piegādāt PIRCĒJAM pasūtītās preces, PĀRDEVĒJS apņemas piedāvāt analogas preces. PIRCĒJAM atsakoties pieņemt analogas preces un nepiekrītot gaidīt, līdz būs iespējams piegādāt preces pēc iespējas īsākā laikā, PĀRDEVĒJS PIRCĒJAM atdod samaksāto naudu 72 stundu laikā, ja tika veikta iepriekšēja apmaksa.

IV. PREČU PIEGĀDE

4.1. Preces piegādā PĀRDEVĒJS vai PĀRDEVĒJA pilnvarots pārstāvis. 4.2. Preču piegādes brīdī PIRCĒJAM kopā ar PĀRDEVĒJU vai PĀRDEVĒJA pilnvarotu pārstāvi ir jāpārbauda preču stāvoklis. 4.3. Ja PIRCĒJS pamana preces bojājumu, viņam tas ir jāatzīmē preču piegādes pavadzīmē un ir brīvā formā jāsastāda preču bojājuma akts. Ja PIRCĒJS paraksta pavadzīmi bez piezīmēm, tiek uzskatīts, ka preces ir nodotas kārtīgā stāvoklī. 4.4. PĀRDEVĒJS neatbild par preču piegādes termiņu pārkāpumiem, ja tie notiek tā loģistikas uzņēmuma vainas dēļ, kurš piegādā preces. PĀRDEVĒJS neatbild par tā loģistikas uzņēmuma darbu, kurš piegādā preces. 4.5. Tiek uzskatīts, ka PĀRDEVĒJS ir atbilstoši izpildījis pienākumu nodot preces, ja preču daudzums, kvalitāte, sortiments un citi rādītāji atbilst pasūtījuma, Līguma un tiesību aktu prasībām.

V. PREČU CENA

5.1. E-veikalā pie katras preces tiek norādītas cenas Eur.

VI. PREČU ATDOŠANA

6.1. Preces tiek atdotas atpakaļ, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos tiesību aktus. 6.2. Kad tiek atdota nekvalitatīva prece, PĀRDEVĒJS apņemas pieņemt atdodamo nekvalitatīvo preci un aizstāt to ar analogu preci. Ja PĀRDEVĒJAM nav analogas preces, PĀRDEVĒJS PIRCĒJAM atdod par preci samaksāto naudu. 6.3. Prece ir jāatdod tajā iepakojumā, kurā tā tika piegādāta. Iepakojums nedrīkst būt bojāts. Preces atdošanas izdevumus apmaksā PIRCĒJS.

VII. ATBILDĪBA

7.1. PIRCĒJS pilnībā atbild par iepirkumu groza veidlapā norādīto datu patiesumu. Ja PIRCĒJS iepirkumu groza veidlapā nenorāda precīzus datus, PĀRDEVĒJS neatbild par izrietošajām sekām. 7.2. PIRCĒJS atbild par darbībām, kas veiktas, izmantojot e-veikalu. 7.3. PIRCĒJS uzņemas atbildību par atpazīšanas koda atklāšanu trešajām pusēm. Ja trešās puses izmanto PIRCĒJA atpazīšanas kodu, PIRCĒJS atbild par trešās puses veiktajām darbībām. 7.4. Ja rodas kaitējums, vainīgā puse atlīdzina citai pusei radušos zaudējumus. 7.5. Nepārvarama vara. Puses neatbild par līgumsaistību nepildīšanu, ja tā notiek nepārvaramas varas dēļ. Par nepārvaramu varu tiek uzskatīti notikumi, no kuriem nevar izvairīties un kurus puses nevar kontrolēt, kuri nebija un nevarēja būt paredzami, kā tas ir noteikts Lietuvas Republikas tiesību aktos. Pusei, kura nevar izpildīt pienākumu nepārvaramas varas dēļ, ir 3 dienu laikā par to jāpaziņo citai pusei. Līgumsaistību izpilde tiek atlikta uz laiku, līdz pāries nepārvaramas varas apstākļi.

VIII. PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ PRECĒM

8.1. Katras e-veikalā pārdodamās preces īpašības tiek norādītas aprakstā pie katras preces. 8.2. Preču kvalitātei ir jāatbilst Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajām kvalitātes prasībām. 8.3. Gadījumā, ja PĀRDEVĒJS noteiktiem preču veidiem nesniedz kvalitātes garantiju, ir spēkā tiesību aktos paredzētā garantija. 8.4. Precēm ir jābūt tirdzniecībai sagatavotā izskatā, iepakojums nedrīkst būt bojāts, un uz preces vai tās etiķetes esošajiem uzrakstiem ir jābūt viegli salasāmiem. 8.5. PĀRDEVĒJS neatlīdzina PIRCĒJAM zaudējumus par nekvalitatīvām precēm, ja PIRCĒJS neatbilstoši transportē, glabā vai lieto preces. 8.6. PĀRDEVĒJS garantē, ka precēm to nodošanas brīdī nebūs nekādu slēptu kvalitātes trūkumu un ka tās atbildīs citiem Līguma noteikumiem.

IX. KONFIDENCIALITĀTE

9.1. Vietnē norādītie dati par PIRCĒJU tiek izmantoti tikai Līgumu slēgšanas un saistību izpildes nolūkā. Uzņēmumam ir tiesības šos datus izmantot mārketinga nolūkos tikai ar PIRCĒJA piekrišanu.

X. INFORMĀCIJAS SŪTĪŠANA

10.1. PĀRDEVĒJS sūta visus paziņojumus uz e-pasta adresi, ko PIRCĒJS norādījis iepirkumu groza veidlapā. 10.2. PIRCĒJS visus paziņojumus un jautājumus sūta uz PĀRDEVĒJA e-veikala sadaļā “Kontakti” norādīto adresi vai e-pasta adresi.

XI. BEIGU NOTEIKUMI

11.1. Šim Līgumam tiek piemēroti Lietuvas Republikas tiesību akti. 11.2. Visas nesaskaņas, kas radušās šī Līguma saistību nepildīšanas dēļ, ir jārisina pārrunu ceļā. Ja nesaskaņas neizdodas atrisināt pārrunu ceļā, tās ir jārisina Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 11.3. PĀRDEVĒJS patur tiesības jebkurā laikā mainīt šo Līgumu, un šādas izmaiņas stājas spēkā nākamajā dienā pēc to pasludināšanas vietnē.